ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΑΜΟΥ : ΟΙ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Του Η. ΓΕΩΡΓΑΚΗ


Οι «επιζώντες» του Ασφαλιστικού

Του Ηλία Π. Γεωργάκη

∆εκάδες χιλιάδες είναι οι ασφαλισµένοι και οι ασφαλισµένες που γλιτώνουν από τις  ανατροπές τις οποίες φέρνει στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στις συντάξεις το νέο Ασφαλιστικό που θα τεθεί σε εφαρµογή από την 1/1/2011.

Οι κατηγορίες αυτές των ασφαλισµένων είναι οι παρακάτω:

1. Σε όσα ασφαλιστικά ταµεία προβλέπεται συνταξιοδότηση µε 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας το δικαίωµα αυτό διατηρείται αφού ήδη έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα (∆ηµόσιο, τράπεζες, ∆ΕΚΟ, εργαζόµενοι στα ΜΜΕ).

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ακολουθούνται τα όρια που προβλέπονται και για τους µετά την 1/1/1983 ασφαλισµένους.

Υπάρχει βέβαια ο περιορισµός του συντελεστή αναπλήρωσης της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης στο 2% από 1/1/2013.

2. Oσοι θεµελιώνουν έως 31/12/2010 συνταξιοδοτικό δικαίωµα δεν θίγονται από τις αλλαγές που αρχίζουν από το 2011. ∆ιευκρινίζεται ότι όλες οι αλλαγές στα όρια ηλικίας αναφέρονται µόνο σε όσους δεν θα έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010. Επισηµαίνεται ότι η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος επέρχεται µόνο µε τη συµπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούµενων συντάξιµων ετών. Αντίθετα, η συµπλήρωση του προβλεπόµενου ορίου ηλικίας δεν επιδρά στη θεµελίωση. Η συµπλήρωση του ορίου ηλικίας προσδιορίζει µόνο τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης. Κατά συνέπεια, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010 «κλειδώνουν» τα σηµερινά όρια ηλικίας και µπορούν να παραµείνουν στη εργασία όσο χρόνο επιθυµούν χωρίς δυσµενείς συνέπειες.

Ειδικότερα για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπήρξε µία σηµαντική νοµοθετική παρέµβαση η οποία προβλέπει ότι οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν τα απαιτούµενα συντάξιµα έτη συνταξιοδοτούνται µε τα όρια ηλικίας που προβλέπονται κατά τον χρόνο συµπλήρωσης των συντάξιµων ετών και όχι µε τα ηλικιακά όρια που θα ισχύσουν κατά τον χρόνο που θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν. Με βάση αυτήν τη ρύθµιση κατοχυρώνονται οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που µπορούν, κατά συνέπεια, να παραµείνουν στην εργασία ώστε να ασφαλιστούν για περισσότερα χρόνια και να δικαιούνται υψηλότερη σύνταξη.

3. Με διάταξη του νέου ασφαλιστικού νόµου (3865/2010) για την 25ετία γλιτώνουν χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι από τις ανατροπές στο Ασφαλιστικό από την 1-1-2011. Oσοι δηµόσιοι υπάλληλοι ασφαλισµένοι από 1.1.1983 έως 31-12-1992 συµπληρώνουν 25 έτη ασφάλισηςµέχρι τις 31/12/2010, θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα και δεν επιβαρύνονταιµε πρόσθετα (έως 15)έτη ασφάλισης ήµε µείωση της σύνταξής τους µε τον νέο τρόπο υπολογισµού.

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οιεργαζόµενοι αυτοί µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε 35 έτη ασφάλισης καιόριο ηλικίας τα 58 χρόνια ήµε 37 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας. Μάλιστα στην25ετία υπολογίζεται και η προϋπηρεσία σε άλλα Ταµεία, εκτός ∆ηµοσίου.

Επιπρόσθετα η µεγάλη αυτή κατηγορία των ασφαλισµένων δηµοσίων υπαλλήλων (25ετία ασφάλισης στις 31.12.2010) εκτός από τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα γλιτώσουν και από τη µείωση της σύνταξης λόγω του νέου υπολογισµού της.

4. ∆ιατηρούν το δικαίωµα συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ γυναίκεςµε ανήλικα παιδιά (στα 55 για πλήρη και στα 50 µε µειωµένη, αντί για τα 65και 60), εφόσον µέχρι τις 31/12/2010 συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις (5.500 ηµέρες ασφάλισης), ανεξάρτητα αν έχουν και σήµερα ανήλικο παιδί. Μάλιστα έως και 30% µπορούν να αυξήσουν τη σύνταξή τους όσες γυναίκες ασφαλισµένες στο ΙΚΑ συνταξιοδοτήθηκαν µέσα στο 2010 µε µειωµένο ποσό ενώ είχαν από τις 15 Ιουλίου (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νέου ασφαλιστικού νόµου) τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη µε το καθεστώς των µητέρων µε ανήλικα: δηλαδή, είχαν κατά το παρελθόν τουλάχιστον 5.500 ένσηµα και ανήλικο παιδί.

Για τιςπεριπτώσειςπου έχουν ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης είχε υποβληθεί πριν απότις 15/7/2010, απαιτείται η υποβολή αίτησης από τις ενδιαφερόµενες για ανάκληση της συνταξιοδοτικής απόφασης, µε έντοκη επιστροφή των ήδη καταβληθεισών συντάξεων και έναρξη καταβολής από την ηµεροµηνία υποβολής της νέας αίτησης.

Η έκδοση νέας συνταξιοδοτικής απόφασης, µε χρήση της ευνοϊκότερης διάταξης, συµφέρει σε κάθε περίπτωση µακροπρόθεσµα την ασφαλισµένη αφού θα λάβει πλήρησύνταξη σε ηλικία 55 ετών και όχι µειωµένη στην ίδια ηλικία: Παράδειγµα: Γυναίκα που έχει συνταξιοδοτηθεί τον Απρίλιο στα 55αντί στα 60, εφόσον είχε ανήλικο παιδί, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 55 µε πλήρη σύνταξη υποβάλλοντας αίτηση ακύρωσης της προηγούµενης συνταξιοδοτικήςαπόφασης και έκδοσης νέας. Οι εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν πριν από τις 15/7/2010 µπορούν να κριθούν, σύµφωνα µε την εγκύκλιο, µε έναρξη συνταξιοδότησης τις 15/7/2010, εφόσον συναινούν οι ενδιαφερόµενες.


Τι ισχύει για τις συντάξεις χηρείας στο ∆ηµόσιο

ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στον τρόπο καταβολής αλλά και στο ύψος της σύνταξης που παίρνει ο επιζών σύζυγος µετά τον θάνατο ασφαλισµένου στο ∆ηµόσιο από τον Ιούλιο του 2010 και εφεξής προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Οικονοµικών. Με την ίδια εγκύκλιοδίδονται οδηγίες για την εφαρµογή τουπρόσφατου ασφαλιστικού νόµου που αφορά τους δηµοσίους υπαλλήλους και συγκεκριµένα για θέµατα συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων, απασχόλησης συνταξιούχων και συνταξιοδότησης αιρετών οργάνων.

1. Για τις συντάξεις τωνεπιζώντων συζύγων, ξεκαθαρίζεται ότι από 21/07/2010 και µετά επιµηκύνεται ο χρόνος διάρκειας του έγγαµου βίου που λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο προκειµένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του ∆ηµοσίου, γενικά, ή υπαλλήλου που υπάγεται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ∆ηµοσίου καθώς και εν ενεργεία στρατιωτικού.

Ειδικότερα, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη:

n εάν ο γάµος τελέστηκε πριν από τη συνταξιοδότηση του θανόντος, εφόσον ο θάνατος επήλθε µετά την πάροδο τριών ετών από την τέλεση του γάµου και n εάν ο γάµος τελέστηκε µετά τη συνταξιοδότηση του θανόντος, εφόσον ο θάνατος επήλθε µετάτην πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή του. 2. Περιορισµοί στις συντάξεις των εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχων του ∆ηµοσίου που αναλαµβάνουν εργασία ως µισθωτοί εκτός του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή αυτοαπασχολούνται. Επεκτείνονται και στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του ∆ηµοσίου περιορισµοί που αφορούν στην καταβολή της κύριας σύνταξης στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι αναλαµβάνουν εργασία ως µισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται.
Κοινοποιήστε αυτό το Άρθρο! :

Δημοσίευση σχολίου

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το HellasEdu δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα ή greeklish. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

 
HellasEdu.gr | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα - Άρθρα - Χρήσιμα Αρχεία
Copyright © 2010 - 2014. HellasEdu.gr - All Rights Reserved
Info@HellasEdu.gr
Όροι Χρήσης
Privacy Policy