ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : 5ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"


                                                                             Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011
Αρ. πρωτ. 14619/8-3-2011
ΠΡΟΣ :
1.    Διευθύνσεις και Γραφεία Π.Ε.
2.    Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων (μέσω Δ/νσεων και Γραφείων Π.Ε.)
ΚΟΙΝ: Περιφερειακές διευθύνσεις Π.Ε.

Οδηγίες για τον 5ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά»
στο πλαίσιο του περιοδικού «ο μικρός Ευκλείδης» της ΕΜΕ
για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 4ου μαθητικού διαγωνισμού, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Σχετική Απόφαση ΥΠΔΒΜΘ Φ. 14/650/ 148183/Γ1. της 23-11-2010), διοργανώνει τον 5ο μαθητικό διαγωνισμό στο πλαίσιο του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης» με θέμα: « Παιχνίδι και Μαθηματικά» για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες (11.45 έως 13.15)
Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με κάποιες ασκήσεις -δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες:
·         θα εκτιμήσουν τη χρήση των μαθηματικών σε πολλές εφαρμογές,
·         θα αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά κρύβουν ομορφιά και προσφέρουν πολλές δυνατότητες στη ζωή μας,
·         θα χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική τους σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα.
Ο διαγωνισμός δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνισμού και επιλογής αλλά δημιουργικής συμμετοχής.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτόν Δημοτικά Σχολεία από όλη τη χώρα.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συγκροτήσουν τις Τοπικές Επιτροπές (πρόεδρος και δύο μέλη, σε συνεργασία με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) για να συντονίσουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
Οι Διευθυντές (ή οι υπεύθυνοι διεξαγωγής του διαγωνισμού) των Διευθύνσεων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρακαλούμε να ενημερώσουν όλα τα Γραφεία και τα σχολεία ευθύνης τους (μέχρι 10/3/2011, ώρα 14.00), ότι αυτά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση[1] στην ιστοσελίδα (site) της EME (http://www.hms.gr), καθώς και στην τοπική επιτροπή, προκειμένου να λάβουν ηλεκτρονικά κατά την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού Παρασκευή (11-3-2011): τις οδηγίες, τα θέματα του διαγωνισμού, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα παραλάβουν τα θέματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή θα τα εκτυπώσουν από τις ιστοσελίδες της ΕΜΕ (http://www.hms.gr), και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr)  το πρωί της Παρασκευής 11/03/2011. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Σχολείου με τους δασκάλους των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄, θα μεριμνήσουν να αναπαραχθούν τα θέματα.
Ο δάσκαλος κάθε τμήματος θα μοιράσει τα θέματα με τα ερωτήματα-δραστηριότητες στους μαθητές της τάξης του. Παρακαλούμε τα γραπτά των μαθητών να βαθμολογηθούν από το δάσκαλο του τμήματος.
Οι λύσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας http://www.hms.gr, μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει σε 100βάθμια κλίμακα. Τα θέματα είναι όλα ισότιμα και βαθμολογούνται με 10 μονάδες το καθένα(άριστα για το κάθε γραπτό οι 100 μονάδες). Σε όσα θέματα υπάρχουν επιμέρους ερωτήματα είναι και αυτά ισότιμα.
Ο δάσκαλος μπορεί να φωτοτυπήσει τα γραπτά των μαθητών και να τους τα δώσει (χωρίς βαθμό) με σκοπό να γίνει αυτοδιόρθωση των λαθών μέσα στην τάξη από τους μαθητές και να ολοκληρωθεί έτσι ο σκοπός της δραστηριότητας (ανατροφοδότηση).
Ο Διευθυντής  του Σχολείου θα συγκεντρώσει μέσα σε φάκελο ανά τμήμα:
·         ονομαστική κατάσταση μαθητών με την αντίστοιχη βαθμολογία
·         τα πρωτότυπα γραπτά βαθμολογημένα
Παρακαλούμε στους φακέλους να σημειωθούν τα παρακάτω στοιχεία:
του αποστολέα
Ονομασία Σχολείου
Διεύθυνση Σχολείου
Ον/μο Διευθυντή
Τηλέφωνο και Email σχολείου
Αριθμός Γραπτών (ανά τμήμα και τάξη)

του παραλήπτη

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Για το διαγωνισμό
«Παιχνίδι και Μαθηματικά»
του περιοδικού
«ο Μικρός Ευκλείδης»
Οι παραπάνω φάκελοι θα παραδοθούν στον Προϊστάμενο του Γραφείου που ανήκει κάθε σχολική μονάδα και στη συνέχεια στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε., μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημέρες), από τον οποίο θα τα παραλάβει ο Πρόεδρος του παραρτήματος  της ΕΜΕ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία (σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα).
Για τους Νομούς Αττικής, Δράμας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λευκάδας, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Σάμου, Φλώρινας και Φωκίδας παρακαλούμε οι Διευθύνσεις Πρωτ. Εκπ/σης να αποστείλουν  τα γραπτά στα γραφεία της ΕΜΕ στην Αθήνα. (Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79  ΑΘΗΝΑ)
Η Βεβαίωσης Συμμετοχής που θα υπάρχει στο φάκελο με τα θέματα, παρακαλούμε  να αναπαραχθεί και να δοθεί σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν. Επίσης να δοθεί το  Πιστοποιητικό Συμμετοχής  στο Διευθυντή  και στους εκπαιδευτικούς των τάξεων που συμμετείχαν στη δραστηριότητα.
Η Ε.Μ.Ε. θα σας ενημερώσει για τα αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα για το όνομα ή τα ονόματα σε περίπτωση ισοβαθμίας του μαθητή ή της μαθήτριας που είχε την καλύτερη επίδοση ανά τμήμα και τάξη χωρίς να αναφέρει τη βαθμολογία κανενός μαθητή.(τα ονόματα των βραβευομένων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ, κατά σχολείο, τάξη και τμήμα).
Η Ε.Μ.Ε., μέσω των Παραρτημάτων της σε συνεργασία με το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους Γραφείων και το Διευθυντή του κάθε σχολείου, θα οργανώσει εκδηλώσεις κατά τις οποίες θα απονείμει Βεβαίωση Διάκρισης στο μαθητή ή στους μαθητές ανά τάξη και τμήμα με την καλύτερη επίδοση.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας και σε αυτή μας την προσπάθειά, η οποία αποτελεί μια σημαντική προσφορά στη νεολαία και αναδεικνύει στην κοινωνία το λειτούργημα του εκπαιδευτικού.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Γρηγόριος Καλογερόπουλος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΙωάννης Τυρλής


[1] Στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκ/σης ,για να μπορέσουμε να τους στείλουμε τα θέματα, παρακαλούμε οι υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών θεμάτων να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στο site της ΕΜΕ

Σημαντικές παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή θα παραλάβουν τα θέματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το πρωί της Παρασκευής 11/03/2011.
Επίσης τα θέματα θα βρίσκονται στις 11 π.μ στην Ιστοσελίδα της ΕΜΕ www.hms.gr και στην Ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-schools.gr/ από όπου και θα μπορούν να τα κατεβάσουν και να τα αναπαράγουν όσα σχολεία δεν πρόλαβαν να δηλώσουν συμμετοχή.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Σχολείου με τους δασκάλους των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄, θα μεριμνήσουν να αναπαραχθούν τα θέματα.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Βεβαίωση Συμμετοχής που θα υπάρχει με τα θέματα, παρακαλούμε  να αναπαραχθεί και να δοθεί σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν.
Επίσης να δοθεί το  Πιστοποιητικό Συμμετοχής  στο Διευθυντή  και στους εκπαιδευτικούς των τάξεων που συμμετείχαν στη δραστηριότητα.

ΛΥΣΕΙΣ
Οι λύσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας http://www.hms.gr, μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ)
Ο Διευθυντής  του Σχολείου θα συγκεντρώσει μέσα σε φάκελο ανά τμήμα:
·         ονομαστική κατάσταση μαθητών με την αντίστοιχη βαθμολογία
·         τα πρωτότυπα γραπτά βαθμολογημένα
Παρακαλούμε στους φακέλους να σημειωθούν τα παρακάτω στοιχεία:

του αποστολέα
Ονομασία Σχολείου
Διεύθυνση Σχολείου
Ον/μο Διευθυντή
Τηλέφωνο και Email σχολείου
Αριθμός Γραπτών (ανά τμήμα και τάξη)

του παραλήπτη

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Για το διαγωνισμό
«Παιχνίδι και Μαθηματικά»
του περιοδικού
«ο Μικρός Ευκλείδης»

Κοινοποιήστε αυτό το Άρθρο! :

Δημοσίευση σχολίου

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το HellasEdu δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα ή greeklish. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

 
HellasEdu.gr | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα - Άρθρα - Χρήσιμα Αρχεία
Copyright © 2010 - 2014. HellasEdu.gr - All Rights Reserved
Info@HellasEdu.gr
Όροι Χρήσης
Privacy Policy