ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-------
Ταχ. Δ/νση        : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη       : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Emaıl                  : dıpode3@mindeu.gov.gr
Πληροφορίες   :  Β.Γιαννοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο         :  210 3442576, 210 3442294
FAX                     :  210 3442299
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:


Μαρούσι   2-5-2011
Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.821.6/934Π/51166/Ζ1

Προς :  όπως οι συνημμένοι πίνακες διανομής δια της ιστοσελίδας του ΥΠΔΒΜΘ www.minedu.gov.gr  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλ. ΠΕ03 (Μαθηματικού) στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙI»

 Έχοντας υπόψη :
1.         Την με αριθμό Φ.821/397Κ/21920/Ζ1/ 21 -2 -2011 (ΦΕΚ 410, τεύχος Β’/16 -3-2011 ) Κανονιστική απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ.
2.         Τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 23, του Νόμου 2413/96 (ΦΕΚ 124τ.Α΄) «Η Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ.7, του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 και το άρθρο 15 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄).
3.         Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.71/19-5-2010).
4.         Τις διατάξεις του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ τεύχος A’ αρ.159/1-8-2008).
5.         Τη με αριθμ. πρωτ.274 (ΦΕΚ 1595,τ.Β’ /01-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».
6.         Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.148 /25-6-2002).
7.         Τον με αριθμό 2011-01-D-29-fr-1 Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
8.         Το με αρ. πρωτ. 888K/48402/Z1 20-04-2011έγγραφο της Εθνικής Επιθεωρήτριας Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για την έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης μίας θέσης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ03 με απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διευθυντή του ανωτέρω σχολείου.
9.         Τη με αρ. πρωτ. Φ.821/380Μ/20658/Ζ1 18-2-2011 απόφαση διακοπής απόσπασης εκπ/κού κλ.ΠΕ03 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με απόσπαση μίας θέσης Έλληνα εκπαιδευτικού, Β/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικού) στο Ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, από το σχολικό έτος 2011-2012.Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1.    Υποψήφιοι για απόσπαση στην ανωτέρω θέση είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργεί τo σχολείο αυτό ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους και αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
2.    Ειδικότερα, στη διαδικασία επιλογής θα γίνουν δεκτοί εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
A) Έχουν άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, που αποδεικνύεται από την κτήση:
1) πτυχίου Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) πτυχίου ή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή 3) κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 κατά το αρ. 13, παρ. 19α του Ν.3149/2003, 4) επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας ή αντίστοιχου τίτλου άλλων γλωσσών, ή 5) απολυτηρίου τίτλου ισότιμου των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Βάσει των ανωτέρω για τη διαπίστωση της επάρκειας της γνώσης ξένης γλώσσας καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

α) ΑΓΓΛΙΚΑ   Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia ,IELTS Australia, με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5. PROFICIENT COMMUNICATION. του EDEXCEL.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) .MASTERY και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken).MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL.MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL . MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

β) ΓΑΛΛΙΚΑ  Άριστη γνώση (Γ2/C2):
Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)}.
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• CERTIFICAT V.B.L.T., NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Άριστη γνώση (Γ2/C2):
Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig. Maximilian του Μονάχου.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ,PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Β) Έχουν πενταετή, τουλάχιστον, πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της ημεδαπής ως διδακτικό προσωπικό, μέχρι 31 Αυγούστου 2011.

Γ) Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.

3.   Η διάρκεια της απόσπασης των εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διαρκεί μέχρι 9 έτη.
      Η θητεία υποδιαιρείται σε 3 περιόδους :
·       μία πρώτη περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,
·      μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του 5ου έτους θα πραγματοποιείται μια άλλη αξιολόγηση,
·       μία τρίτη περίοδο τεσσάρων ετών.
Ως εκ τούτου, η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας του υποψηφίου θα πρέπει να του επιτρέπουν την εκπλήρωση μιας πλήρους πενταετίας.
Ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού, σε κάθε περίπτωση, λογίζεται από την έναρξη του πρώτου έτους απόσπασης, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού(άρθρο 29 ,2011-01-D-29-fr-1 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων).

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία των Διεθνών Οργανισμών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά μέχρι 100 αξιολογικές μονάδες ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος
Μονάδες
α) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής
8

Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα
3
β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο ή στις επιστήμες της αγωγής
5
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο μη συναφές προς την ειδικότητα
2
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master στην ίδια επιστήμη μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει πέραν του ενός διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος μοριοδοτείται μόνο το ένα
γ) Μετεκπαίδευση δύο χρόνων
4
δ) Επιμόρφωση ετήσιας διάρκειας
2
ε) Επιμόρφωση εξάμηνης ή τρίμηνης διάρκειας
1

στ) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού πτυχίου ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής
3
ζ) Δημοσιευμένη αξιόλογη συγγραφική εργασία
3
η) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  


     Αγγλικά – γαλλικά-γερμανικά
 ή τη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου
i) επίπεδο Γ2
6
ii) επίπεδο Β2

4
    Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

i) επίπεδο Γ2
3
ii) επίπεδο Β2
2
θ) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας

Αγγλικά –γαλλικά –γερμανικά ή τη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου
i) επίπεδο Γ2
5
ii) επίπεδο Β2

2
     Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης :

i)                    επίπεδο Γ2
               2
ii)                   επίπεδο Β2
               1
Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο .
Η γλωσσομάθεια και για τις τρεις γλώσσες εργασίας αποδεικνύεται με την κατοχή των προαναφερθέντων τίτλων (άρθρο 1).


ι) Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες: μοριοδοτείται το ανώτερο επίπεδο.

i) Α’ Επίπεδο
1
ii) Β’ Επίπεδο
2
Α. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Με την παρατήρηση ότι για τα σημεία η, θ, ι λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο δηλαδή 6, 5, 2 μονάδες αντίστοιχα για το Α Μερικό Σύνολο των 36 μονάδων
36


Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία


Μονάδες
α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος
μέχρι 10
β) Διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ γνωστικών αντικειμένων συναφών της ειδικότητάς τους ή αυτών των Επιστημών της Αγωγής ή στη μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών, 1 μονάδα για κάθε έτος
μέχρι 3

Οι προβλεπόμενες αξιολογικές μονάδες για το διδακτικό έργο της παραγράφου α και β δεν αθροίζονται όταν συμπίπτουν χρονικά
γ) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τακτικές μορφές εκδηλώσεων του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντολογικές, αγωγής υγείας κ.α.) καθώς και δραστηριοτήτων εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων
μέχρι 3
δ) Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ή σε Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II 1 μονάδα για κάθε έτος
Ο χρόνος αυτός προσμετράται σε κάθε περίπτωση ακόμα και  όταν συμπίπτει με τη διδακτική υπηρεσία της παραπάνω παραγράφου Β)α.
μέχρι 4
Β. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
20

Γ. Συνέντευξη


Μονάδες
α)Γνώση των ξένων γλωσσών στον προφορικό λόγο
μέχρι 24


i) Η γνώση πρώτης ξένης γλώσσας
μέχρι  8
ii) Η γνώση δεύτερης γλώσσας επικοινωνίας
μέχρι   8
iii) Η γνώση τρίτης  γλώσσας επικοινωνίας
μέχρι  8


Ο υποψήφιος οφείλει να δεσμευτεί να μάθει τη γλώσσα της χώρας έδρας του Σχολείου.

β) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου
 μέχρι 20

Γ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α+Β+Γ:
36+20+44(24+20)=100


ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Στην αίτηση υποβάλλονται από τον υποψήφιο:
α) Βιογραφικό σημείωμα
Συνιστάται να χρησιμοποιείται το Βιογραφικό Σημείωμα « Europass ».
(Για τη διευκόλυνσή σας , μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα           http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp)
β) επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης
γ) δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες, τις οποίες συνοδεύει και σχετικός πίνακας
δ) αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
ε) αντίγραφα άλλων σχετικών πτυχίων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
στ) όποιο άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τα δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω, θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης για αντικειμενική και αξιοκρατική κρίση
2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή στα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού έως και την 16η Μαΐου 2011 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε η αίτηση στην αρμόδια Δ/νση ή στο Γραφείο Εκπαίδευσης ή στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης εξωτερικού).
3. Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης πρέπει να αποστείλουν την αίτηση, το φάκελο, το Φύλλο Μητρώου Ποιότητας και το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών των υποψηφίων στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Διεύθυνση ΠΟΔΕ, Γραφείο 1161 και 1163, υπόψη κ.κ. Β. Γιαννοπούλου και κ. Χαλκιαδάκη), μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εφιστούμε την προσοχή των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Γραφείων εκπ/σης όπως ελέγξουν την ακρίβεια και πληρότητα των δηλουμένων στοιχείων, και υπογράψουν την Αίτηση Απόσπασης και το συνημμένο Φύλλο Μητρώου Ποιότητος Εκπαιδευτικού.
Ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού λογίζεται από την έναρξη του πρώτου έτους απόσπασης, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Συνημμένα:
1.    Πίνακας Διανομής
2.    Φύλλο Μητρώου και Ποιότητας Εκπαιδευτικού
3.     Αίτηση Απόσπασης


Εσωτερική διανομή:
1.    Γραφείο κ. Υπουργού
2.    Γραφείο κ. Αν. Υπουργού
3.    Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4.    ΔΙΠΟΔΕ – Τμήμα Β’ (4)
5.    Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (ΓΕΠΟ)
6.    Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.


Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.              Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (με την υποχρέωση να σταλεί σε όλα τα
γραφεία και σχολεία περιοχής ευθύνης τους).
2.      Διευθυντές ειδικών και πειραματικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων ή Γραφείων.
3.      Π.Ε.Κ. της χώρας
4.      Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
5.              A.E.I. της χώρας
6.      Ο.Ε.Ε.Κ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία
7.    Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα
8.    Ιστορικά Αρχεία του Κράτους
9.    Ο.Λ.Μ.Ε. – Ερμού και Κορνάρου 2, 10563, Αθήνα
10. Ακαδημία Αθηνών
11. Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού
12. Περιφερειακοί Δ/ντές Β/θμιας Εκπ/σης


Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.   Συντονιστής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείου Μονάχου
Griechisches Generalkonsulat Erziehungsabteilung
Briennerstr. 46, 80333, München, DEUTSCHLAND
2.   Συντονιστής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης
Griechisches Generalkonsulat, Erziehungsabteilung
 Christophstr. 17, 70182, Stuttgart, DEUTSCHLAND
3.    Συντονιστής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Ντύσσελντορφ
Griechisches Generalkonsulat, Erziehungsabteilung
Grafenberger Allee 128A, 40237, Düsseldorf, DEUTSCHLAND
4.    Συντονιστής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Βερολίνο
Republik Griechenland Griechische Botschaft
     Wittenbergplatz 3A, 10789 Berlin, DEUTSCHLAND
5.    Συντονιστής Εκπ/σης στην Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου
Greek Embassy la Holland Park London W 113 TP , UNITED KINGDOM
6.    Συντονιστής Εκπ/σης στην Ελληνική Πρεσβεία Βρυξελλών
 Bureau d' Education Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles  BELGIQUE.
7.    Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο στη Μαριούπολη
     General Consulate of Greece in Mariupol, Education Office
10 Varganova str 87500  Mariupol ,UKRAINE
8.    Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Ν. Υόρκης
Consulate General of Greece Education Department Counselor for Educational   Affairs,
69 East 79lh str. New York, N. Y.I0075 U.S.A.
9.    Συντονιστής Εκπ/σης στην Ελληνική Πρεσβεία Ουάσινγκτον
Embassy of Greece, Office of the Educational Counselor
2211 Massachusetts Ave., N.W. Washington D.C. 20008 U.S.A.
10. Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Σικάγου
Consulate General of Greece Consulate for Educational Affairs
151 North Michigan Ave. Suite 903 Chicago, IL 60601 U.S.A.
11. Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Τορόντο
Consulate General of Greece
365 Bloor Str. East Suite 1800 Toronto, Ontario M4W3L4 CANADA
12. Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Μελβούρνης
Consulate General of Greece Education Office
 37-39 Albert Road, Melbourne Vic. 3004 AUSTRALIA
13. Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Γιοχάνεσμπουργκ
Consulate General of Greece , Orbach Place
261 Oxford Rd 2196 Illovo -   JHB SOUTH AFRICA
14. Συντονιστής Εκπ/σης στη Ελληνική Πρεσβεία Καΐρου
Greek Embassy, Education Office, 14 Emad El Din str Cairo EGYPT
15. Συντονιστής Εκπ/σης Λατινικής Αμερικής
Arenales 1658, Capital Federal CP 1061, Buenos Aires Argentina


Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.    Ελληνική Πρεσβεία Άγκυρας
2.          Ελληνική Πρεσβεία Αμμάν
3.          Ελληνική Πρεσβεία Αντίς Αμπέμπα
4.          Ελληνική Πρεσβεία Βηρυτού
5.          Ελληνική Πρεσβεία Βιέννης
6.    Ελληνική Πρεσβεία Βουδαπέστης
7.    Ελληνική Πρεσβεία Γιαουντέ
8.          Ελληνική Πρεσβεία Δαμασκού
9.          Ελληνική Πρεσβεία Καμπέρας
10.    Ελληνική Πρεσβεία Κιέβου
11.    Ελληνική Πρεσβεία Κινσάσας
12. Ελληνική Πρεσβεία Λάγκος Νιγηρίας
13. Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας
14.    Ελληνική Πρεσβεία Μπουένος Αϊρες
15.    Ελληνική Πρεσβεία Μπραζίλιας
16.    Ελληνική Πρεσβεία Σόφιας
17. Ελληνική Πρεσβεία Ριάντ
18.    Ελληνική Πρεσβεία Ρώμης
19. Ελληνική Πρεσβεία Σαντιάγκο Χιλής
20.    Ελληνική Πρεσβεία Τρίπολης Λιβύης
21. Ελληνική Πρεσβεία Τιφλύδας
22. Ελληνική Πρεσβεία Χαρτούμ
23. Ελληνική Πρεσβεία Χαράρε Ζιμπάμπουε
24. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Αλεξάνδρειας
25. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Κιέβου
26. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Ιεροσολύμων
27. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης και Γραφείο Σ.Ε.
28. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Ουέλλινγκτον
29. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Βρισβάνης
30. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Λουξεμβούργου
31. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Τζέντας
32. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Αγίου Παύλου Βραζιλίας
33. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Βεγγάζης
34.    Ελληνικό Γενικό Προξενείο Βενετίας
35.    Ελληνικό Γενικό Προξενείο Βιτόρια Βραζιλίας
36.    Ελληνικό Γενικό Προξενείο Λουμούμπασι
37. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Λουσάκα  Ζάμπια
38. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Μπάρι
39. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Μπουζουμπούρας
40. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Νεάπολης
41. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Φλωρεντίας
42. Ελληνικό Γενικό Προξενείο Χόνγκ-Κόνγκ
43. Ελληνική Πρεσβεία Τυνησίας


Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.    Frankfurt European School
Praunheimer Weg 126
D-60439 Frankfurt am Main
2.    Karlsruhe European School
Albert Schweitzer Strasse 1
D-76139 Karlsruhe, Germany
3.    Munich European School
Elise-Aulinger Strasse 21
D-81739 München, Germany
4.    Brussels I European School (Uccle)  
Avenue du Vert Chasseur 46
B-1180 Bruxelles, Belgique
5.    Brussels II European School
Avenue Oscar Jespers 75
B-1200 Brussels, Belgium
6.    Brussels III European School (Ixelles)
Boulevard du Triomphe, 135
B-1050 Brussels, Belgium
7.    Brussels IV European School (Berkendael-Laeken) 
Rue Berkendael 70-74
1190 Bruxelles
8.    Mol European School
Europawijk 100
B-2400 Mol, Belgium
9.    Alicante European School
Avenida Locutor Vicente Hipólito s/n
03540 Playa de San Juan – Alicante
10. Varese European School (Ispra)
       Via Montello 118
       I-21100 Varese, Italy
11. Luxembourg European School
Boulevard Konrad Adenauer, 23
L-1115 Luxembourg/Kirchberg, Luxembourg
12. European School, Luxembourg II (Mamer)
Rue Richard Coudenhove-Kalergi
L-1115 Luxembourg
13. Bergen European School (Petten)
Molenweidtje 5/PB 99
NL-1862 BC Bergen N.H., The Netherlands
14. Culham European School
Culham, Abingdon
GB-OX14 3DZ Oxfordshire, United Kingdom

                   Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας
Οδός, αριθμός

Δήμος ή Κοινότητα

Τ.Κ.

Τηλέφωνο

Κινητό Τηλ.


ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1.

2.
   Δ/ΝΣΗ ή ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    ΝΟΜΟΣ

3.

4.

5.

6.
   ΕΠΩΝΥΜΟ

   ΟΝΟΜΑ

    ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ

    ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ

7.

8.
ΠΕ
   ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝ. ΘΕΣΗΣ

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


9.
 ΓΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΕΚΠ/ΚΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2010-2011 

10.

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥΑΡΧΙΚΑ(ΕΠ,ΟΝ,ΠΑΤΡ,ΜΗΤ.)
12.ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ
1. ΑΓΓΛΙΚΗ

2. ΓΑΛΛΙΚΗ

3. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ


11. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ
1. ΑΓΓΛΙΚΗ

2. ΓΑΛΛΙΚΗ

3. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ


13. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΚΠ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ.........ΝΑΙ……………..ΟΧΙ
14. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΕΤΗ………. ΜΗΝΕΣ………. ΗΜΕΡΕΣ………..
15. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΕΤΗ…………    ΜΗΝΕΣ……………..    ΗΜΕΡΕΣ…………

16. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ


2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ


3. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μ.Δ.Δ.Ε ή Δ.Μ.Ε


4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


5. ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ


6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


7. ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΠΕΡΑΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ)8.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


                                                                                                                   
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………..                                Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                       


Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ
      (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)                                                                               (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ………………………….
ΓΡΑΦΕΙΟ ……………………………… ΑΡ.  ΜΗΤΡ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ …………………..
1.
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝ.ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ


2.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 31-8-2011
ΕΤΗ: …...
ΜΗΝΕΣ:….
ΗΜΕΡΕΣ:………
ΣΥΝΟΛ.ΔΙΔΑΚΤ.ΥΠΗΡΕΣ.   ΕΩΣ  31-8-2011 ΣΕ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΤΗ: …..
ΜΗΝΕΣ: …..
ΗΜΕΡΕΣ: ………
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΕΤΗ:…….
MHNEΣ:……
HMEΡΕΣ:……….
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡ.ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ
 ΕΤΗ:…..
MHNEΣ: ……
HMEΡΕΣ : ……….

3.                                                           4.
ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΓΓΑΜΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΓΑΜΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΔΔΕ, ΔΜΕ

ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ

Β΄ ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι.

ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΞΗ

ΠΤΥΧΙΟ ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ, ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ

ΑΡΙΘ. ΠΑΙΔΙΩΝ
5.Έτη απόσπ. στο εξωτερικό: σχολ.έτη:  αριθμητικά:……/χώρα: …………………

Λόγος διακοπής απόσπασης:……………………………………………………………

6.Πειθαρχική εικόνα εκπαιδευτικού: ………………………………………………

7.Γενικές  παρατηρήσεις:………………………………………………………..……….

Βεβαιώνεται η αλήθεια του περιεχομένου
Τόπος/ Ημερομηνία………………………………


Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Κοινοποιήστε αυτό το Άρθρο! :

Δημοσίευση σχολίου

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το HellasEdu δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα ή greeklish. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

 
HellasEdu.gr | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα - Άρθρα - Χρήσιμα Αρχεία
Copyright © 2010 - 2014. HellasEdu.gr - All Rights Reserved
Info@HellasEdu.gr
Όροι Χρήσης
Privacy Policy