ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


                                                                                                                          Μυτιλήνη, 27.03.2012
                                                                                                                         Αρ. Πρ. 381


Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 την εισαγωγή:
Α)   μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» το οποίο οδηγεί  σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ..Ε.) στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία σε μια από τις κατευθύνσεις:
α. Κοινωνική Ανθρωπολογία 
β. Ιστορία

Β) υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση  Διδακτορικής  Διατριβής  (Δ.Δ.) στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία 
Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ. Δ. Ε.)  
Το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 θα εισαχθούν έως δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί φοιτητές στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία». Δεκτοί ως υποψήφιοι γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12.γ του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄). Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι Τμημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης 81100 Μυτιλήνη) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. δύο φωτογραφίες
3. Αντίγραφο πτυχίου νομίμως επικυρωμένο (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην 
αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας  του  ΔΟΑΤΑΠ - πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένο (ισχύει και για όσους αποκτήσουν πτυχίο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής)
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
6. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου/ας,  καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο  (1000 – 2000 λέξεις)
7. Βιογραφικό σημείωμα
8. Δύο συστατικές επιστολές 
9. Διπλώματα ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
10. Εργασία που έχει κατατεθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών.
11. Βεβαίωση Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψήφιους)

Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη  (με  τους αντίστοιχους  συντελεστές 
βαρύτητας): 
  •   Η επίδοση στην προφορική συνέντευξη (35%)
  •  Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις ξένης γλώσσας (30%)    Ο βαθμός του πτυχίου (20%)
  •  Ο βαθμός σε μαθήματα που ανήκουν σε συναφή γνωστικά αντικείμενα (10%)
  •  Η ερευνητική δραστηριότητα   (5%) 

Ο γενικός βαθμός εισαγωγής των επιτυχόντων θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 
6,50 (έξι και πενήντα εκατοστά)
Οι εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (αγγλικά) θα πραγματοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2012 στις
9 πμ (Λόφος Πανεπιστημίου,  Κτίριο Γεωγραφίας αίθουσα Α) και η προσωπική   συνέντευξη  στις 16 Σεπτεμβρίου 2012 στις  10  πμ (Καραντώνη 11) στη Μυτιλήνη. Η πρόσκληση, η αίτηση, πληροφορίες για την εξέταση ξένης γλώσσας καθώς και προτεινόμενη βιβλιογραφία  προετοιμασίας των υποψηφίων για τη συνέντευξη βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.sa.aegean.gr/iridion/html/postgraduate_news.html
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 22510 36331, fax 22510 36349). 

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ. Δ.) 
Για  απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή 
σε θέματα κοινωνικής ανθρωπολογίας και  ιστορίας, πεδίων στα οποία εξειδικεύονται οι διδάσκοντες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Μεταναστευτικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα 
2. Πολιτισμικές ταυτότητες και διαχείριση της «παράδοσης»
3. Πολιτικές της ταυτότητας και πολιτισμική διαφοροποίηση
4. Σύνορα και πολιτισμική διαφοροποίηση
5. Θρησκεία, κοινωνία και πολιτισμός στη σύγχρονη Ελλάδα
6. Πολιτική και αγροτικός σχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα
7. Το καθεστώς ιδιοκτησίας στον αγροτικό χώρο
8. Ανθρωπολογία του αστικού χώρου
9. Φύλο, ιδιότητα του πολίτη και εθνική ταυτότητα
10. Εμφύλιες πρακτικές στο πεδίο της εργασίας
11. Φύλο, χώρος και κατανάλωση
12. Φύλο και σεξουαλικότητα
13. Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης 
14. Εκπαίδευση και πολιτισμική διαφοροποίηση
15. Εκπαίδευση και μειονοτικές ομάδες στην Ελλάδα
16. Θεσμοί συλλογικών επιλογών  
17. Συγγένεια και τεχνολογικοί μετασχηματισμοί
18. Οικογένεια και νέες μορφές γονεϊκότητας
19. Οικογένεια και συγγένεια στον ελλαδικό χώρο, 18ος – 19ος  αιώνας
20. Συγγένεια και κοινωνικότητα την εποχή της κρίσης 
21. Κοινωνική Ιστορία του Οθωμανικού χώρου
22. Ιστορική γεωγραφία του Βαλκανικού χώρου
23. Ιατρικά συστήματα και παγκοσμιοποίηση
24. Υγεία, μετανάστες και βιοεξουσία
25. Ανθρώπινη αναπαραγωγή και γενετικοποίηση
26. Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα
27. Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας και ανθρωπογλωσσολογίας
28. Υλικός πολιτισμός, παραγωγή και κατανάλωση
29. Τουρισμός, τόπος και πολιτισμική ταυτότητα
30. Μουσική, χορός και φύλο
31. Εντοπιότητα, "παράδοση" και πολιτικές της επιτέλεσης
32. Μουσική, ήχος και τόπος
33. Ηχοτοπία της πόλης και ακουστικές τεχνολογίες
34. Πολιτική και κοινωνία στον Αρχαίο Κόσμο
35. Ελληνικός Διαφωτισμός36. Εθνικισμός στην Ελλάδα, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα Βαλκάνια 19ος – 20ος αιώνας
37. Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Ελλάδας, 19ος-20ός  αιώνας
38. Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αστικού χώρου 19ος-20ός αιώνας
39. Ελληνική Επανάσταση.
40. Συγκρότηση κοινωνικών τάξεων, εργατική διαμαρτυρία, κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.
41. Μνήμη, μαρτυρία, αναπαράσταση στον 20ό αιώνα.
42. Ιστορία των γυναικών και ιστορία του φύλου
43. Δημόσια μνήμη και χώρος
44. Ιστορική δημογραφία
45. Τοπική ιστορία
46. Ιστορία των πόλεων.
47. Πολιτική ιστορία-Εκλογική συμπεριφορά

Δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται υποψήφιοι οι οποίοι θα πρέπει:
-    να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, την Ιστορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ελληνικού ή ισότιμου ξένου ΑΕΙ.
-     να επιτύχουν σε προφορική συνέντευξη.
- να πιστοποιούν την επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με την υποβολή σχετικών τίτλων σπουδών. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους  είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με  σχετική  αίτηση έως τις  7 Σεπτεμβρίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» του Τμήματος 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης  81100 Μυτιλήνη). Στην αίτηση αιτιολογείται επαρκώς η υποβολή της υποψηφιότητας και να αναφέρονται 
τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου (διεύθυνση, τηλέφωνο). Την αίτηση συνοδεύουν:
-     αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
-     επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα  τίτλων σπουδών  (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του 
ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ )
-     διπλώματα ξένων γλωσσών
- σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής (αντικείμενο έρευνας, περιγραφή μεθοδολογίας, επιμέρους στόχοι, αρχική βιβλιογραφία, προσδοκώμενα  αποτελέσματα)
-     δύο συστατικές επιστολές.
-    βεβαίωση ελληνομάθειας από το  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για αλλοδαπούς 
υποψήφιους).
-     Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Η επιλογή των υποψηφίων για Δ.Δ. θα γίνει μετά από προφορική συνέντευξη  η οποία  θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος.
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 22510 36331, fax 22510 36349). 
                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
                                                         Β. Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
                                                          ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κοινοποιήστε αυτό το Άρθρο! :
 
HellasEdu.gr | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα - Άρθρα - Χρήσιμα Αρχεία
Copyright © 2010 - 2014. HellasEdu.gr - All Rights Reserved
Info@HellasEdu.gr
Όροι Χρήσης
Privacy Policy