ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                      -----
   ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
             ΜΟΝΑΔΑ Δ΄


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

       
             Αθήνα ,      30-4-2012
             Αρ.πρωτ :    4956

Ταχ. Δ/νση
:
Ανδρέα Παπανδρέου 37
 ΠΡΟΣ:   Τις Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. όλης της
               χώρας

ΚΟΙΝ.:  Περιφερειακές Δ/νσεις όλης της 
              χώρας

                        
Ταχ. Κωδ.
:
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες
:
Καλαϊτζάκη Μαρίνα
Τηλέφωνο
:
210 344.2161
Fax
:
210 344.2181
Ιστοσελίδα
:


Θέμα: «Βαθμολογική μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και  ωρομισθίων
               εκπαιδευτικών».


Σχετ.:  1. έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ  με αρ.πρωτ. Φ.361.23/3/24453/Δ1/7-3-2012
            2. έγγραφο του ΓΛΚ με αρ.πρωτ. 2/20130/0022/30-3-2012 (επισυνάπτεται) και
            3. έγγραφο του Υπ.Διοικ. Μεταρ. και Ηλεκτρ.Διακ. με  αρ.πρωτ. 
                ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012 (επισυνάπτεται)

Με  βάση  το έγγραφο με αρ. 2/20130/0022/30-3-2012 (επισυνάπτεται) του  Γενικού  Λογιστηρίου  σχετικά  με  τη μισθολογική κατάταξη  των  εκπαιδευτικών , θα  πρέπει  οι Δ/νσεις   με  τη  μισθοδοσία   Μαΐου,  να  συνυπολογίσουν  και  τις  διαφορές αναδρομικών  που  προκύπτουν  από  τη  κατάταξη με βάση  τη   αναγνωρισμένη  προϋπηρεσία  και  τη  συνάφεια  των μεταπτυχιακών  ή  διδακτορικών τίτλων. Για  την  αναγνώριση  της  προϋπηρεσίας καθώς  και των μεταπτυχιακών  και  διδακτορικών  τίτλων,  εφαρμόζονται  οι κείμενες  διατάξεις. Επισημαίνεται  ότι  η  συνάφεια  των  τίτλων  εξετάζεται  από  το  αντίστοιχο  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο και εκδίδεται  σχετική  απόφαση  από  τη  Δ/νση.

Η κατάταξη των εκπαιδευτικών θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία
Βαθμός
ΜΚ0
ΜΚ1
ΜΚ2
ΜΚ3
ΠΕ

ΣΤ
0 έως 2 έτη
1092 €Ε
2+ έως 4 έτη
1201 €
4+ έως 6 έτη
1225 €


Δ
6+ έως 8 έτη
1381 €
8+ έως 10 έτη
1409 €


Γ
10+ έως 12 έτη
1588 €
12+ έως 14 έτη
1620 €
14+ έως 16 έτη 1652€

ΤΕ
ΣΤ
0 έως 2 έτη
1037 €Ε
2+ έως 4 έτη
1141 €
4+ έως 6 έτη
1164 €


Δ
6+ έως 8 έτη
1312 €
8+ έως 10 έτη
1338 €


Γ
10+ έως 12 έτη
1509 €
12+ έως 14 έτη
1539 €
14+ έως 16 έτη 1570 €

ΔΕ

ΣΤ
0 έως 2 έτη
858 €Ε
2+ έως 4 έτη
944
4+ έως 6 έτη
963
6+ έως 8 έτη
982 €


      Παρατίθενται και τα παρακάτω παραδείγματα:
-          Εκπ/κός με απλό πτυχίο ΠΕ, κατατάσσεται σε ΜΚ σύμφωνα με τον παραπάνω  πίνακα, όπως στα παραδείγματα παρακάτω:
o   Αν έχει 2 έτη + 6 μήνες προϋπηρεσία κατατάσσεται στο ΜΚ0 (βασικό) του βαθμού Ε (1201 €).
o   Αν έχει 3 έτη + 1 μήνα προϋπηρεσία κατατάσσεται πάλι στο ΜΚ0 (βασικό) του βαθμού Ε (1201 €).
o   Αν έχει 4 έτη + 1 μήνα προϋπηρεσία κατατάσσεται στο ΜΚ1 του βαθμού Ε (1225 €).
o   Αν έχει 8 έτη προϋπηρεσία, του αναγνωρίζεται μόνο το μέγιστο των 7 και κατατάσσεται στο ΜΚ0 του βαθμού Δ (1381 €).
-          Εκπ/κός με μεταπτυχιακό (αναγνωρισμένο από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), κατατάσσεται σε ΜΚ σύμφωνα με τον πίνακα, προσθέτοντας όμως 2 έτη στην αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του. Επομένως, ξεκινά από το ΜΚ0 του βαθμού Ε σε περίπτωση που δεν έχει προϋπηρεσία. Με βάση την προϋπηρεσία κατατάσσεται όπως φαίνεται στα ακόλουθα παραδείγματα:
o   Αν έχει 1 έτος κατατάσσεται στο ΜΚ0 του βαθμού Ε (1201 €).
o   Αν έχει 2 έτη + 2 μήνες, δηλ. συνολικά πάνω από 4 έτη, κατατάσσεται στο ΜΚ1 του βαθμού Ε (1225 €).
o   Αν έχει 3 έτη + 1 μήνα, δηλ. συνολικά πάνω από 5 έτη, κατατάσσεται πάλι στο ΜΚ1 του βαθμού Ε (1225 €).
o   Αν έχει 4 έτη + 2 μήνες, δηλ. συνολικά πάνω από 6 έτη, κατατάσσεται στο ΜΚ0 του βαθμού Δ (1381 €).
o   Αν έχει 6 έτη + 1 μήνα, δηλ. συνολικά πάνω από 8 έτη κατατάσσεται στο ΜΚ1 του βαθμού Δ (1409 €).
o   Αν έχει 8 έτη, του αναγνωρίζονται το μέγιστο των 7, δηλ. συνολικά 9 έτη και κατατάσσεται στο ΜΚ1 του βαθμού Δ (1409 €).
-          Εκπ/κός με διδακτορικό (αναγνωρισμένο από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), κατατάσσεται σε ΜΚ σύμφωνα με τον πίνακα, προσθέτοντας όμως 6 έτη στην αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του. Επομένως, ξεκινά από το ΜΚ0 του βαθμού Δ (1381 €) σε περίπτωση που δεν έχει προϋπηρεσία. Με βάση την προϋπηρεσία κατατάσσεται όπως φαίνεται στα ακόλουθα παραδείγματα:
o   Αν έχει 2 έτη + 1 μήνα, δηλ. συνολικά πάνω από 8 έτη, κατατάσσεται στο ΜΚ1 του βαθμού Δ (1409 €).
o   Αν έχει 4 έτη + 1 μήνα δηλ. συνολικά πάνω από 10 έτη κατατάσσεται στο ΜΚ0 του βαθμού Γ (1588 €).
o   Αν έχει 7 έτη (που είναι και το μέγιστο που προσμετρείται), δηλ. συνολικά πάνω από 13 έτη, κατατάσσεται στο ΜΚ1 του βαθμού Γ (1620 €).
-          Εκπ/κός με διδακτορικό και μεταπτυχιακό, αναγνωρισμένα και τα δύο από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, κατατάσσεται με βάση τον πίνακα, και στην αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του προστίθενται 7 έτη. Επομένως, ξεκινά από το ΜΚ0 του βαθμού Δ (1381 €), προσθέτοντας 1 πλεονάζοντα χρόνο για το μεταπτυχιακό, σε περίπτωση που δεν έχει προϋπηρεσία. Με βάση την προϋπηρεσία κατατάσσεται όπως φαίνεται στα ακόλουθα παραδείγματα:
o   Αν έχει 2 έτη + 1 μήνα, δηλ. συνολικά 6+1+2 πάνω από 9 έτη, κατατάσσεται στο ΜΚ1 του βαθμού Δ (1409 €)
o   Αν έχει 4 έτη + 1 μήνα, δηλ. συνολικά 6+1+4 πάνω από 11 έτη κατατάσσεται στο ΜΚ0 του βαθμού Γ (1588 €)
o   Αν έχει 7 έτη (που είναι και το μέγιστο που προσμετρείται), δηλ. συνολικά 6+1+7=14 έτη κατατάσσεται στο στο ΜΚ2 του Γ (1652€).


Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι:
1.      Θα προβείτε στην απόδοση των ΜΚ με τη συμπλήρωση της διετίας και στους αναπληρωτές.
2.      Οι απόφοιτοι πενταετούς φοίτησης κατατάσσονται όπως και όλοι οι υπόλοιποι πτυχιούχοι τετραετούς φοίτησης.
3.      Η κατάταξη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών θα γίνει με βάση την προϋπηρεσία τους, όπως γίνεται και με την κατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Σας παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών και ωρομισθίων της αρμοδιότητάς σας.
Ο Συντάκτης
Ο Προϊστ/νος
της Μονάδας  Δ΄
../../2012
../../2012
Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας
 Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων


Κωνσταντίνος Βαλιάντζας


Συνημμένα:
  1. έγγραφο με αρ.πρωτ. 2/20130/0022/30-3-2012
  2. έγγραφο με  αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012
  3. Πίνακας για αναπληρωτές

Εσωτερική Διανομή                    
1. Προϊστάμενος ΕΥΕ  ΕΔ                                                   
2. Μονάδα   Δ΄                              

Κοινοποιήστε αυτό το Άρθρο! :
 
HellasEdu.gr | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα - Άρθρα - Χρήσιμα Αρχεία
Copyright © 2010 - 2014. HellasEdu.gr - All Rights Reserved
Info@HellasEdu.gr
Όροι Χρήσης
Privacy Policy